[1]
Tonchi, S. 2022. Case Study T: The New York Times Style Magazine 2004–2010. ZoneModa Journal. 12, 1 (Jan. 2022), 35–50. DOI:https://doi.org/10.6092/issn.2611-0563/14884.